Algemene Voorwaarden

Home / Algemene Voorwaarden
Zeko Code

Algemene voorwaarden

Lees de servicevoorwaarden zorgvuldig door. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een deel van de service, erkent u dat u alle voorwaarden van de servicevoorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Het gebruik van de service is uitdrukkelijk afhankelijk van uw acceptatie van de servicevoorwaarden.

Artikel 1 – Definities

 1. Zeko Groups, gevestigd te Zwolle, KvK-nummer 85799971, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.
 2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener.
 2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.
 3. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Artikel 3 – Betaling

 1. Facturen moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
 2. Betalingen geschieden zonder enig beroep op opschorting of verrekening door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het door dienstverlener opgegeven bankrekeningnummer.
 3. Betaalt opdrachtgever een factuur niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 4. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdrachtgever in verzuim is, is hij naast de hoofdsom tevens wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van dienstverlener op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.

Artikel 4 – Aanbiedingen en offertes

 1. De aanbiedingen van dienstverlener zijn hooguit 14 dagen geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 5 – Informatieplicht opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 3. Opdrachtgever vrijwaart dienstverlener voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in eerste lid van dit artikel gestelde.
 4. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6 – Intrekking opdracht

 1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht te allen tijde te beëindigen.
 2. Bij intrekking van de opdracht is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en de gemaakt onkosten van dienstverlener te betalen.

Artikel 7 - Prijzen

 1. De op aanbiedingen, offertes en facturen van dienstverlener genoemde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. Indien er geen vaste prijs overeengekomen is geldt een specialistisch uurtarief van €75

Artikel 8 – Prijsindexering

 1. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de aan opdrachtgever te berekenen vergoedingen jaarlijks per 1 januari aan te passen.
 2. Aangepaste prijzen, tarieven en uurlonen worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan opdrachtgever.

Artikel 9 - Uitvoering

 1. Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 2. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.

Artikel 10 – Duur en wijzigen overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 3. Door overeenstemming tussen partijen van wijzigingen of aanvullingen, kan de voltooiing van de overeenkomst worden beïnvloed. Dienstverlener stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 4. Eventuele wijzigingen in een vast honorarium worden in geval van wijzigingen of aanvullingen in de overeenkomst worden door dienstverlener zo spoedig mogelijk medegedeeld aan opdrachtgever.

Artikel 11 – Overmacht

 1. Een tekortkoming in de nakoming door dienstverlener jegens opdrachtgever kan aan dienstverlener niet toegerekend worden in geval van een van de wil van dienstverlener onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen, stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. Één en ander in aanvulling van het bepaald in art. 6:75 BW.
 2. Indien een situatie als hiervoor bedoeld zich voordoet, als gevolg waarvan dienstverlener niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang diensteverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de overmachtssituatie meer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 3. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in lid twee van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtssituatie enig voordeel geniet.

Artikel 12 – Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij, zoals bedoeld in art. 3:83 lid 2 BW.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij dienstverlener de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt.
 2. In het geval dat diensteverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het honorarium.
 3. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 4. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.
 5. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van dienstverlener voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van dienstverlener, zijn leidinggevende of ondergeschikten.
 6. Indien een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan dienstverlener verschuldigd zijn.
 7. Wordt een opdracht verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede) beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon tevens persoonlijk aansprakelijk voor de betaling.

Artikel 14 – Klachtplicht

 1. Opdrachtgever is verplicht eventuele klachten direct schriftelijk te melden aan dienstverlener. De klacht dient zo gedetailleerd mogelijk omschreven te worden.

Artikel 15 – Intellectueel eigendom

 1. Tenzij schriftelijk overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele absolute rechten op alle ontwerpen, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, etc.

Artikel 16 - Geheimhouding

 1. Opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie, zoals o.a. bedrijfsgegevens.
 2. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.

Artikel 17 – Boetebeding

 1. Indien opdrachtgever artikel 16 van deze voorwaarden overtreedt, dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 1.000,- voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van EUR 250,- voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Dit is ongeacht of de overtreding aan opdrachtgever kan worden toegerekend. Tevens is er geen ingebrekestelling, rechterlijke procedure of schade noodzakelijk.
 2. Het verbeuren van een eventuele boete, zoals bovenstaand beschreven, doet geen afbreuk aan de overige rechten van dienstverlener waaronder het vorderen van schadevergoeding.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen is de rechtbank Overijssel te Zwolle, tenzij de wet dingend anders voorschrijft.

Deze algemene voorwaarden zijn geldig vanaf 1 december 2022.